תנאי משתמש

תנאי השימוש באתר פרידנזון

1.       כללי

ברוכים הבאים לאתר חברת פרידנזון שרותים לוגיסטים בע"מ (תקרא להלן, ביחד עם חברות קשורות ו/או חברות בנות, "פרידנזון").

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומותנה בהסכמתך לאמור בהם, כלשונם, ולכן נא לקרוא אותם בעיון רב.

2.       הזכויות באתר

זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לפרידנזון בלבד.

3.       הגבלת השימוש

אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מפרידנזון.

בנוסף, חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין.

4.       אחריות פרידנזון

א. השימוש באתר הינו על אחריותך האישית והבלעדית. זכות שימוש הקצה באתר ניתנת לך כמות שהיא ("as-is"), על כל מגבלותיו ופגמיו (ככל שישנם), ועל בסיס זמינות וללא כל אחריות ו/או חבות מצד פרידנזון, במפורש או מכללא.

ב. פרידנזון (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמש בקשר לאתר (או כל חלק ממנה) ו/או כל שינוי ופיתוח עתידי שלו, לרבות בקשר עם התאמתם לצורך או שימוש מסוימים שלך. פרידנזון (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש באתר לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות באתר יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת האתר תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה.

ג. פרידנזון נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. פרידנזון ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה במידע. הינך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט וכי השימוש באתר אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם באתר עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני. האחריות לתיקון כל הפסד או נזק שייגרם עקב שימוש באתר מוטלת עליך.

ד. הנך מתחייב לגבות את המידע המוזן לאתר באופן קבוע ושוטף ולכל הפחות אחת לשבוע. פרידנזון לא תשא בכל אחריות או חבות לכל נזק שייגרם בשל אובדן נתונים והנך מוותר בזה על כל תביעה כנגד פרידנזון ו/או מי מטעמה או במקומה הקשורה לאובדן נתונים.

ה. הנך מתחייב לרכוש ולהחזיק על חשבונך חומרה, תוכנות, תשתית ושירותי אינטרנט הדרושים ומתאימים לשם שימוש באתר. פרידנזון (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לציוד אישי של המשתמש, רשת האינטרנט ו/או רשתות תקשורת.

ו. פרידנזון (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תשא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק גוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש באתר, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש באתר על ידי הלקוח בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו פרידנזון הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל נסיבות שהן האחריות הכוללת של פרידנזון כלפיך לכל נזקיך לא תעלה על המחיר ששולם על ידך לפרידנזון בפועל בקשר לאתר.

ז. ייתכן שתחויב בעלויות נוספות מצד מפעילי רשתות ו/או מפעילי תקשורת בעת ביצוע ההרשמה ו/או בעת השימוש באתר. עלויות אלו כפופות להסכמים בינך לבין המפעילים ואינן כלולות בעלות רכישת הזכות להשתמש באתר. פרידנזון אינה אחראית לעלויות אלו.

ח. פרידנזון אינה מתחייבת לספק, בין אם ללא תמורה ובין אם בכלל, עדכונים, שדרוגים, תחזוקה, תמיכה טכנית או אחרת או שירותים אחרים כלשהם.

5.       שינוי השירותים והפסקתם

א. פרידנזון תהיה זכאית לשנות, לפתח ולעדכן את האתר ואופציות ומודולים הכלולים בה ולהתיר (או לא להתיר) שימוש בפיתוחים, שינויים, עדכונים ושדרוגים של האתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. פרידנזון רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר האתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. פרידנזון רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. פרידנזון רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב.

ג. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פרידנזון בגין ביצוע שינויים כאמור בסעיף זה לעיל ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

6.       קישורים לאתרים אחרים

א. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי פרידנזון או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). אין לפרידנזון כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

ב. פרידנזון אינו נושא בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

ג. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצד פרידנזון ו/או מי מטעמה, ופרידנזון ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.

ד. בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי פרידנזון בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

7.       דין ושיפוט

הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נוסע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה או מחוז תל-אביב בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.

8.       שינוי תנאי השימוש

פרידנזון שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של תנאים אלו יחול על השימוש בתוכנה החל ממועד השינוי. תנאים אלו יחולו גם על עדכון של האתר, אלא אם כן יצורף לעדכון הסכם נפרד (ובמקרה כזה יחולו על השימוש בעדכון תנאיו של ההסכם הנפרד). על כן, מוטל עליך לבדוק את נוסחם העדכני של תנאים אלו לפני כל שימוש באתר.

9.         הסכם כולל

ההסכם מבטא, ממצה ומכיל את כל ההסכמות בין הצדדים ומבטל כל מצג, הסכם, הצעה והתחייבות קודמים (בכתב או בעל-פה) שלא נכללו בו במפורש. כל שינוי של ההסכם או וויתור של צד לו על זכות, יהיו חסרי תוקף אלא אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים. הימנעות או שיהוי של פרידנזון ממימוש כל זכות אחרת העומדת לה לפי ההסכם לא תיחשב כויתור מצידה ולא תמנע ממנה כל פעולה למימוש זכויותיה, או חלקן.

10.       רישומי פרידנזון

רישומי המחשב של פרידנזון בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.       הודעות

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לפרידנזון בדואר רשום לכתובת: פרידנזון שרותים לוגיסטים בע"מ, ת.ד 10441, מפרץ חיפה, מיקוד 2611302, פקס: 072-26427819

 

למידע ופרטים נוספים צרו קשר כבר היום!